2024-05-28

Paieška

Rekvizitai


Adresas: Mokyklos g. 9, 08413 Vilnius
Telefonas: (8 5) 269 7772 
Tel./faks: (8 5) 269 7203
El. paštas:
rastine@jeruzale.vilnius.lm.lt

Steigėjas:  Vilniaus miesto
savivaldybė

Progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo (1-4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies (5-8 klasės) programos, organizuojamas neformalusis ugdymas.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Įstaigos kodas: 190000937


Ugdymo organizavimas PDF Print E-mail

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2021-2022 m. m. trukmė ir skirstymas:

mokslo metai ir ugdymas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 dieną ir atitinkamai baigiasi:

Klasės

Ugdymo proceso pabaiga

Trukmė ugdymo dienomis

1 - 4

2022-06-09

175

5 - 8

2022-06-23

185

 

2021-2022  m. m. mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros:    1-4 kl.

2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

5-8 kl.

2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d.

 

V – VIII klasių mokslo metai skirstomi trimestrais:

I trimestras: 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d. (60 d.)

II trimestras: 2021 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. kovo 18 d. (61 d.)

III trimestras: 2022 m.  kovo 21 d. – 2022 m. birželio 23 d. (64 d.)

I – IV klasių mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis:  2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21  d. (87 d.)

II pusmetis: 2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 9 d. (88 d.)

 

Skambučių tvarkaraštis:

Pamoka

1-4, 6-8 klasės

5 klasės

1

8.00 – 8.45

12.55 – 13.40

2

8.55 – 9.40

13.50 – 14.35

3

9.50 – 10.35

14.55 – 15.40

4

10.55 – 11.40

16.00 – 16.45

5

12.00 – 12.45

16.55 – 17.40

6

12.55 – 13.40

17.50 – 18.35

7

13.50 – 14.35

 

 

Ugdymo organizavimo formos yra: grupinė mokymosi forma kasdieniu kontaktiniu ir / ar nuotoliniu (hibridiniu) būdu.

Esant ekstremaliai šalies ir/ar miesto situacijai, ekstremaliai temperatūrai, karantino laikotarpiu, vykstant remonto darbams progimnazija organizuoja mokinių ugdymą nuotoliniu būdu (Vilniaus Jeruzalės progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka (2020-08-31 direktoriaus  įsakymas Nr. V-151) 7 priedas).

 

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – mokyklos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių.

2021-2022 ir 2022-2023 m. m. pažintinei kultūrinei veiklai skiriama (kiekvienais m. m.):

I-IV klasėse  iki 50 valandų;

V- VIII klasėse iki 60 valandų.

Pažintinę kultūrinę veiklą planuoja dalykų mokytojai ir klasės vadovas. Ilgalaikiame dalyko ir klasės vadovo plane fiksuojamos veiklos temos, ugdomos kompetencijos, trukmė.

Pažintinė kultūrinė veikla vykdoma nuosekliai (pagal galimybes – kiekvieną mėnesį). Intensyvinama birželio  mėnesį, kai mokykloje vykdomi VBE (valstybiniai brandos egzaminai).

Kai pažintinės kultūrinės veiklos trukmė I-IV klasėse – 5 val., V-VIII klasėse – 6 val., pamokos nevyksta. Esant trumpesnei trukmei, ugdymas nenutraukiamas.

Direktoriaus įsakymu paskiriami atsakingi asmenys už veiklų organizavimą tomis dienomis.

Vykdoma socialinė - pilietinė veikla V-VIII klasėse yra privaloma: po 10 val. V-VI kl. 12 val. – VII ir 15 val. VIII kl. Ji fiksuojama klasės dienyne. II-IV klasių mokiniai socialinę-pilietinę veiklą atlieka klasės vadovo iniciatyva. Rekomenduojama atlikti 3-5 val. per mokslo metus.

Progimnazija siūlo šias socialinės-pilietinės veiklos kryptis:

dalyvavimas progimnazijos savivaldoje,

pagalba bendraklasiams mokantis,

veikla organizuojant renginius, šventes, konkursus, varžybas,

teisėjavimas varžybose, viktorinose,

pagalba bendruomenės nariams (bibliotekininkei, mokytojas, pagalbos mokiniui specialistams, VDM auklėtojoms,

dalyvavimas visuomeninių organizacijų rengiamose šventėse, minėjimuose, akcijose,

savanorystė labdaringose organizacijose ir kt.

Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą gali atlikti pavieniui arba grupelėmis.

Neatlikus socialinės-pilietinės veiklos neįskaitomas ugdymo programos baigimas ir neišduodamas išsilavinimo pažymėjimas.

 

Nuotolinio ugdymo tvarka

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų laikas

Pirma pamaina

1. 8.00   –  8.45

2. 8.55   –  9.40

3. 9.50  – 10.35

4. 10.55 – 11.40

5. 12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.40

7. 13.50 – 14.35

8. 14.55 – 15.40

Antra pamaina

0. 10.55 – 11.40

1. 12.00 – 12.45

2. 12.55 – 13.40

3. 13.50 – 14.35

4. 14.55 – 15.40

5. 16.00 – 16.45

6. 16.55 – 17.40

Naudingos nuorodos

 

 

 

 

Patyčių dėžutė