Išorės vertinimas Print

 

 

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJOS
IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA

 

 

Išorinis vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d.  įsakymu Nr. ISAK-587 patvirtintu „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1167 redakcija)

 

2017 M.  IŠORINIŲ VERTINIMŲ TVARKARAŠTIS

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJA

IŠORINIO VERTINIMO LAIKAS 2017 M. KOVO 6 – 10 D.

 

STIPRIEJI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI


1. Mokinių asmenybės socialumas (1.1.1.* – 3 lygis**).

2. Geri mokinių pasiekimai konkursuose, projektuose, olimpiadose (1.2.1. – 2 lygis, išskirtas aspektas (pasiekimų asmeniškumas) – 3 lygis).

3. Ugdymo planas orientuotas į mokinių poreikius (2.1.2. – 3 lygis).

4. Kryptinga psichologinė, specialioji pedagoginė ir socialinė pagalba (2.1.3. – 3 lygis, išskirtas aspektas (pagalba mokiniui) – 4 lygis).

5. Gebantys bendrauti ir bendradarbiauti mokiniai (2.3.1 – 2 lygis, išskirtas aspektas (mokymosi socialumas) – 3 lygis).

6. Iniciatyvi mokinių savivalda (2.3.2. – 3 lygis).

7. Tinkama mokymo priemonių ir įrangos įvairovė (3.1.1. – 3 lygis).

8. Paveiki lyderystė mokymuisi (4.1.2. – 2 lygis, išskirtas aspektas (lyderystė mokymuisi) – 3 lygis).

9. Kolegialus mokymasis ir veikimas komandomis (4.2.1. – 3 lygis).

10. Prasmingi progimnazijos ryšiai (4.2.3. – 3 lygis).

 

TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI


1. Mokinių pažanga ir pasiekimai pamokoje (1.2.2. – 3 lygis, išskirtas aspektas (pasiekimų ir pažangos pagrįstumas) - 2 lygis).

2. Tikėjimas mokinio mokymosi galiomis (2.2.1. – 2 lygis).

3. Diferencijavimas ir suasmeninimas, atsižvelgiant į mokinių skirtybes (2.2.2. – 2 lygis).

4. Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys (2.4.1. – 2 lygis).

5. Erdvių estetiškumas (3.1.2. – 2 lygis).

 

* - veiklos kokybės vertinimo rodiklis pagal Aprašo 2 priedą.

** - veiklos kokybės vertinimo lygis pagal Aprašo 3 priedą.